Sihtasutuse Margus Karu Sihtasutus põhikiri


1.   ÜLDSÄTTED

1.1 Sihtasutuse nimeks on Margus Karu Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus)

1.2 Sihtasutuse asukohaks on Tallinn

1.3 Sihtasutuse eesmärgiks on Margus Karu raamatu “Hobune Henry unenägu” väljaandmine ning saadud tulude ja annetuste kasutamine noorte talentide avastamiseks ja toetamiseks ning vaimse tervise alaseks teavitustööks.

1.4 Eesmärgi saavutamiseks täidab Sihtasutus muuhulgas järgmisi ülesandeid:

1.4.1 Annab välja Margus Karu raamatu “Hobune Henry unenägu”.

1.4.2      Toetab vaimse tervise temaatikat käsitleva kirjanduse ilmumist ja teavitustööd.

 

 

2.   VARA

2.1 Sihtasutus saab oma vara Margus Karu raamatu “Hobune Henry” väljaandmiseks kogutud toetustest, raamatu “Hobune Henry” müügitulust ning annetustest, kingitustest, sihtotstarbelistest eraldistest, sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevustest ja muudest allikatest.

2.2 Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise Sihtasutuse Juhatus.

2.3 Sihtasutuse vara kasutamine ja käsutamine toimub juhatuse poolt Sihtasutuse nõukogu kehtestatud korras.

2.4 Sihtasutusel on vastavalt seadusele õigus välja anda stipendiume.

2.5 Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

 

3.   NÕUKOGU

3.1 Nõukogu on Sihtasutuse juhtimisorgan, mis kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ning teostab järelvalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

3.2 Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmeteks võivad olla isikud, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

3.3 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ja esindab Nõukogu. Nõukogu esimehe puudumisel asendavad esimeest Nõukogu liikmed vastavalt kokkulepetele.

3.4 Nõukogu liikmed määrab asutamisel Sihtasutuse asutaja. Edaspidi määrab nõukogu liikme volituste tähtaja möödumise kooral uue nõukogu liikme või pikendab nõukogu liikme volitusi või muudab nõukogu liikmete arvu Sihtasutuse nõukogu ise nõukogu otsusega, mis võetakse vastu enne iga nõukogu liikme volituste tähtaja möödumist.

3.5 Nõukogu liikme volituse tähtajaks on viis (5) aastat.

3.6 Nõukogul on kõik seadusest tulenevad õigused ja kohustused, sealhulgas muuta Sihtasutuse põhikirja ja määrata vajadusel Sihtasutusele audiitor ning audiitor tagasi kutsuda.

3.7 Nõukogu liikmete tööd ei tasustata.

 

 

4.   JUHATUS

4.1 Juhatus on Sihtasutuse juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Sihtasutust ning korraldab Sihtasutuse raamatupidamist. Sihtasutuse juhtimisel peab Juhatus kinni pidama seadusest ja Nõukogu otsustest.

4.2 Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest, kes määratakse viieks (5) aastaks Sihtasutuse asutamisel asutaja poolt asutamisotsusega. Pärast Sihtasutuse asutamist otsustab Juhatuse liikme määramise või tagasikutsumise Nõukogu.

4.3 Juhatuse liikmete tasustamisel ja tagasikutsumisel lähtub Nõukogu seadusest.

4.4 Sihtasutuse Juhatus juhib ja esindab vastavalt seadusele sihtasutust kõikides toimingutes lähtudes oma õiguste ja kohustuste täitmisel seadusest ja nõukogu otsustest.

5.   AUDIITOR

5.1 Audiitori nimetab Nõukogu, määrates kindlaks ka audiitori tasustamise korra. Audiitor nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või kolmeaastaseks tähtajaks.

 

 

6.   MAJANDUSAASTA

6.1 Sihtasutuse majandusaasta on kalendriaasta.

 

 

7.   LÕPPSÄTTED

7.1 Sihtasutuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab Sihtasutuse asutaja seaduses sätestatud korras. Sihtasutus lõpetatakse Sihtasutuse asutaja otsusega, kui Sihtasutuse lõpetamiseks on mõjuv põhjus, eelkõige siis, kui Sihtasutuse tegutsemine osutub mittevajalikuks või kui Sihtasutuse vara on Sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks ebapiisav.

7.2 Sihtasutuse lõpetamisel antakse järelejäänud vara üle Sihtasutusega sarnase eesmärgiga avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või teisele sarnase eesmärgiga sihtasutusele või mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute- ja sihtasutuste nimekirja.

7.3 Sihtasutus lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest.

 

Põhikiri on kinnitatud 10.08.2017 ainuasutaja otsusega.